Мухтарова Шынар Маратқызы

E-mail: shynar_kau@mail.ru

Место учебы: Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

Статус: магистрант

Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Д. А. Алкебаева

Основные направления научных исследований: языковая личность, языковая экология.

Важнейшие публикации

  1. Мухтарова Ш.М. Тілдік тұлға мәселісінің зерттелуі. «Қазақ тілі білімі лингвистикалық парадигмалар және лингводидактика», Казахстан, издательство: «Қазақ университеті». 2014. 81 с.
  2. Мухтарова Ш.М. Тілдің линвгоперсонологиялық гипотезасы «Фараби әлемі», Казахстан, издательство: «Қазақ университеті». 2015. 124 с.
  3. Мухтарова Ш.М. Қазіргі қазақ  газетінің орфографиясы.  «Мемлекеттік тілді дамыту институты», Казахстан. // [Электронный ресурс].   URL: http://mtdi.kz.
  4. Мухтарова Ш.М. Қазақ әнін орындаудағы орфоэпиялық норма. « Ана тілі» газеті, Казахстан. № 10 (1310)10 — 16 наурыз 2015жыл.
  5. Мухтарова Ш.М. Жарнама мәтіндерін қабылдаушы тілдік тұлғалардың типипологиясы. «ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы» , Казахстан, «Қазақ университеті» Том 154, № 2 (2015).