Volkov Andrei Konstantinovich

E-mail: andreivolkov9@mail.ru

Place of work:  Ulyanovsk Civil Aviation Institute, Ulyanovsk, Russia

Post: assistant, Chair of Aviation security support

Scientific major: aviation security, the research of a human factor, data mining.

Scientific supervisor

Gladkih Anatolij Afanas’evich

E-mail: nadejda_kazydoub@mail.ru

Place of work: Ulyanovsk Civil Aviation Institute, Ulyanovsk, Russia

Academic degree: Doctor of Engineering Sciences

Academic status:  Full professor

Post: professor, Chair of Aviation security support

Important publications:

1. Volkov An. K. Sovershenstvovanie organizacii professional’noj podgotovki operatorov dosmotra s primeneniem sistemy registracii dvizheniya glaz i metodov klasternogo i diskriminantnogo analiza [Tekst] / An. K. Volkov, V. V. Ionov // Nauchnyj vestnik MGTU GA. – Moskva: MGTU GA, 2018. – T. 21 (3). – S. 45–36.

2. Gladkih A. A. Ocenka razmernosti prostranstva kompetencij operatorov rentgenotelevizionnyh introskopov metodom glavnyh komponent [Tekst] / A. A. Gladkih, An. K. Volkov, Al. K. Volkov // Nauchnyj vestnik GosNII GA. – Moskva: GosNII GA, 2018. – №. 21 (332). – S. 82–

3. Zubkov B. V. Metodika optimizacii sostava kompleksa tekhnicheskih sredstv obespecheniya aviacionnoj bezopasnosti [Tekst] / B. V. Zubkov, A. K. Volkov, A. K Volkov // Nauchnyj vestnik MGTU GA. – Moskva: MGTU GA, 2016. – № 225 (3). – S. 105–111.