Vitvitskiy Evgeniy Evgenievich

Email: kaf_oput@sibadi.org

Place of work: Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “The Siberian State Automobile and Highway University”, Omsk,  Russia

Academic degree: Doctor of Technical Sciences

Academic status: Full professor

Post: Head of Department “Organization of transportation and transport management”

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): Vehicle Maintenance

Scientific major: Theory and Practice of Freight Shipping, Transport Logistics, City Logistics

Important publications:

  1. Vitvitskiy E. E. Sovremennaja praktika raboty predprijatij − sobstvennikov avtotransportnyh sredstv v gorodah / E. E. Vitvitskiy, K. P. Krylova // Mehanizacija stroitel’stva. 2017. T. 78. № 3. S. 16−20.
  2. Vitvitskiy E. E. Metody resursosberezhenija v avtotransportnom komplekse pri perevozke gruzov “dlja sobstvennyh nuzhd” v gorodah: monografija / E.E. Vitvitskiy, A.H. Tolebaeva. Omsk, Izdatel’stvo SibADI, 2016. 113 s.
  3. Vitvitskiy E. E. Sovershenstvovanie territorial’nogo metoda organizacii centralizovannyh perevozok gruzov: monografija / E.E. Vitvitskiy, A.V. Anan’ev. Omsk, Izdatel’stvo SibADI, 2017. 190 s.
  4. Vitvitskii E., Simul M., Porkhacheva S. Innovative Technology for Evaluation of Capacity of Thoroughfares // Transportation Research Procedia. 2017. № 20.  P. 671 – 675.
  5. Voytenkov, S., Vitvitskiy, E. Management of urban freight transport sys-tem: State and prospects // Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines, Dynamics 2016, art. no.7819107, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85013676274&doi=10.1109%2fDynamics.2016.7819107&panerlD=40&md5=a3a15771871201cb66c614801df4ec92
  6. Vitvitskiy E. E. Teorija transportnyh processov i sistem (Gruzovye avtomobil’nye perevozki): uchebnik. 2 izd. ispr. i dop. Omsk : SibADI, 2014. 216 s.