Sludneva Ljudmila Valentinovna

Email: sludneva54@mail.ru

Place of work: Irkutsk State University of Railway Transport, Irkutsk, Russia

Academic Degree: Candidate of Philology, Assistant Professor

Post: Assistant Professor of the Foreign Languages Department, Irkutsk State University of Railway Transport

Speciality from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 10.02.04 Germanic languages

Scientific major: discourse, text theory

Important publications:

  1. Sludneva L.V. Utopia: «Mir vozmozhnykh deistvy // Nauchno-pedagogichesky zhurnal Vostochnoy Sibiri Magister Dixit. 2012. № 3, Irkutsk, EALI MGLU. S. 29-34.
  2. Sludneva L.V. Yazikovaya igra kak priem sozdania skritikh smyslov// Nauchno-pedagogichesky zhurnal Vostochnoy Sibiri Magister Dixit. 2014. № 4, Irkutsk, EALI MGLU. S. 43-49.
  3. Sludneva L.V. Skritie smysli: orientirovanie adresnogo polytchatelya v usloviyakh kommunikativnoy triady // Vestnik IGLU. 2014. № 4. S. 304-310.

Сохранить

Сохранить