Prikhodchenko Ilya Olegovych

E-mail: pisosenko@mail.ru

Place of work:  Innovative University of Eurasia, Pavlodar, Kazakhstan

Post: Lecturer at the Department of Languages, Literature and Journalism

Scientific major: theory of literature, Russian literature of Pavlodar Priirtyshie

Important publications:

  1. Prikhodchenko I. O. Dialog kul’tur v processe globalizacii // Biblioteka kak centr istoricheskih znanij: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / sost. M. A. Tazhenova; gl. red. Sh. B. Shahmetova. –Pavlodar: PGPU, 2019. – 233 b. – S. 29-34.
  2. Prikhodchenko I. O. Problema vosstanovlenija obraza avtora G. A. Beshkareva v vospominanijah sovremennikov // Vestnik Innovacionnogo Evrazijskogo universiteta. – 2020. – № 3. – S. 11-18.

 

Сохранить