Kotlyarova Olga Vladimirovna

E-mail: olyaapriori@yandex.ru

Place of work: Vladimir branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Vladimir, Russia

Academic degree: Candidate of Philological Sciences

Post: Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian disciplines of the Vladimir branch of RANEPA

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 10.02.01 – Russian language

Scientific major: linguistics, language theory, additional professional education, pedagogy.

Important publications:

  1. Kotlyarova O.V., Potapova Е.P. Kommunikativnaya kompetentnost’ gosudarstvennyh i municipal’nyh sluzhashchih. Monografiya. Vladimir, 2018.
  2. Baranov A.V., Tagaev A.V., Kotlyarova O.V. Sistema otkrytogo obrazovaniya v respublike Koreya: perspektivy vnedreniya. // Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk. 2017. T. 12. № 6. S. 40-55.