Khudyakov Yuriy Grigoryevich

Email: bimotek-h@mail.ru

Place of work: Educational and Training Center (ETC) JSC «VNUKOVO Airport», Moscow, Russia

Academic degree: Candidate of Technical Sciences

Post: Teacher of the 1st qualification category

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 05.02.22 – organization of production (transport)

Scientific major: organization of production, ensuring occupational air safety

Important publications:
  1. Khudyakov Yu. G. Modelirovanie sistemy upravleniya riskami pri ehkspluatatsii opasnykh proizvodstvennykh ob”ektov / N. I. Nikolajkin, Yu. G. Khudyakov // Khimicheskoe i neftegazovoe mashinostroenie. 2012. № 10. S. 35−40.
  2. Khudyakov Yu. G. Upravlenie opasnostyami proizvodstvennoj sredy: monografiya / Yu. G. Khudyakov, N. I. Nikolajkin, V. E. Аndrusov. M.: Izd-vo «Prospekt», 2017. 175 s.

Сохранить

Сохранить