Davydova Ekaterina Mikhaelovna

Email: dem_68@mail.ru

Place of work: North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, Russia

Post: senior teacher of French Philology Department, Institute of Foreign Philology and regional Studies.

Scientific major: training of future professionals, foreign language as a second one, modern technologies

Important publications:
  1. Davydova E.M. K voprosu innovacionnoj dejatel’nosti v processe obuchenija inostrannomu jazyku // Aktual’nye napravlenija nauchnyh issledovanij: ot teorii k praktike. 2015. № 3 (5). S. 130-132.
  2. Davydova E.M. Integracionnye processy v kontekste podgotovki budushhih specialistov // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2014. № 12-3 (42). S. 63-66.
  3. Davydova E.M. Razvitie lichnosti studenta v kontekste dialoga kul’tur // Aktual’nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2013. № 6. S. 305-307.