Курманкулов Шекербек Жанышбаевич

E-mail: sheken-55@mail.ru

Место работы: Таласский государственный университет, г. Талас, Кыргызстан

Учёная степень: кандидат технических наук

Учёное звание: доцент

Должность: доцент кафедры энергофизики, Технологический факультет Таласского государственного университета, Республика Кыргызстан

Основные направления научных исследований: Общая педагогика, Теория и методика преподавания физики и естественных предметов

Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников (код ВАК): 13.00.02 – языки СНГ

Важнейшие публикации:
 1. Курманкулов Ш. Ж. Билим берүү сапатын жакшыртуу көп факторлуу процесс / Ш. Ж. Курманкулов, Э. Д. Дуйшенов // Вестник Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. Серия 6. 2008. С. 56−62.
 2. Курманкулов Ш. Ж. Физика сабагын бышыктоодо «Пирамида» картасын түзүү жана аны колдонуу усулу / Ш. Ж. Курманкулов, Г. С. Норзалиева // Наука, образование, техника. 2009. № 1(1). С. 34б.
 3. Курманкулов Ш. Ж. Физикалык закондор жөнүндөгү билимди бышыктоодогу «карта оюну» жана аны колдонуу ыкмасы // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. 2010. № 6. С. 85−87.
 4. Курманкулов Ш. Ж. Барктуу адис болуунун бүгүнкү заманбап талаптары // Вестник Иссык-Кульского государственного университета им. К. Тыныстанова. 2010. № 26. С. 46б.
 5. Курманкулов Ш. Ж. Активдүү, интерактивдүү окутуу формаларынын траекториялык айрымачылыктары // Эл агартуу. 2010. № 9−10. С. 48б.
 6. Курманкулов Ш. Ж. Нетрадиционная форма контроля знаний по предметам / Ш. Ж. Курманкулов, А. М. Омурбеков // Вестник Карагандинского университета «Болашак». Казакстан. Караганда. 2010. № 3. С. 229−232.
 7. Курманкулов Ш. Ж. Табыгий илим предметтерин окутууда «Инсерт» ыкмасын колдонуу өзгөчөлүгү // Вестник Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева. 2012. № 2. Серия: педагогика и психология. С. 285−288б.
 8. Курманкулов Ш. Ж. Үчтүк мозаиканы физиканы окутууда колдонуу // Вестник Ошского государственного университета. 2012. № 2 Выпуск 3. С. 101−104.
 9. Курманкулов Ш. Ж. ПАМО-формуласын физикада колдонуу // Известия Кыргызского академия образования. 2013. № 3. С. 115−118.
 10. Курманкулов Ш. Ж. Физика сабагын өтүүдө ФМОТЧ структурасын колдонуу // Вестник КНУ им Ж. Баласагына. 2014. Спец. выпуск. С. 87.
 11. Курманкулов Ш. Ж. Мугалимдин (окутуучунун) ийгиликтүү билим берүү формуласы // Наука и новые технологии. 2014. № 1. С. 219−222.
 12. Курманкулов Ш. Ж. Окутууну уюштуруу процессинин окутуу технологиясындагы ролу // Эл агартуу. 2014. № 3−4. С. 11−15 б.
 13. Курманкулов Ш. Ж. Блумдун таксономиясы жана чектик такалуу проблемасы // Известия Кыргызского академия образования. 2014. № 31. С. 87−91.
 14. Курманкулов Ш. Ж. Систематика самостоятельного познавательного процесса учащихся // Высшая школа Казакстана. 2014. № 3. С. 243−249.
 15. Курманкулов Ш. Ж. Таксономия Блума и проблема запредельного торможения / Ш. Ж. Курманкулов, А. О. Курманалиева // Высшая школа Казакстана. 2014. № 3. С. 254−258.
 16. Курманкулов Ш. Ж. Эске тутууну эскертип сабак өтүүнүн эффективдүүлүгү [Текст] / Ш. Ж. Курманкулов, Л. А. Сатаева // Эл агартуу. 2012. № 3−4. С. 76−82 б.