Акымбек Съезд Шардарбекулы

E-mail: akymbek_sezd@mail.ru

Место работы: Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

Учёная степень: кандидат филологических наук

Учёное звание: доцент

Должность: доцент кафедры казахской филологии, факультет филологии, литературоведения и мировых языков КАЗНУ им. аль-Фараби, Республика Казахстан

Основные направления научных исследований: функциональная фонетика, фонология, интонология, культура речи, фоносемантика

Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников (код ВАК): 10.02.02 – языки  СНГ

Важнейшие публикации:

  1. Ақымбек С.Ш. Дауысты дыбыстар тіркесінің мәселелері Баспа ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. №1 (135). Алматы, 2012. 53-55 бб.
  2. Ақымбек С.Ш. Мәтінде орфоэпиялық нормаларды іске асырудың әдіс-тәсілдері. «Фонетика ғылымдарының өзекті мәселелері: даму көздері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдар жинағы.  2012. Тіл білімі институты. 300. 38-42 бб.
  3. Ақымбек С.Ш. Морфема жігіндегі диссимиляциялық құбылыстар және морфонология. Баспа «Қазақ әдеби тілі: тарихы, қазіргі жайы және кемелденуі» атты республикалық ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция материалдары. Алматы: Арыс баспасы, 2012. 239. 33-37 бб.
  4. Ақымбек С.Ш. Латын графикасының әлеуметтік мәселелері. «Халықаралық кеңістіктегі қазақ тілі» (А.Байтұрсынұлы әліпбиінің 100 жылдығына орай) ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Астана, 2012. 112 б. (2012 жылғы 28 қараша) 48-52 бб.
  5. Ақымбек С.Ш. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы (Оқу құралы). Алматы: Қазақ университеті, 2013. 178 б.