Akymbek Siezd Shardarbekuly

E-mail: akymbek_sezd@mail.ru

Place of work: Al-Farabi Kazakh National University. Almaty. Kazakhstan

Academic degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate professor

Jobtitle: Associate professor. Chair of Kazakh Philology. Faculty of Philology, Literary Studies and World Languages

Areas of scientific interest: Functional Phonetics, Phonology, Intonology, Speech Culture, Phonosemantics

Postgraduate specialty: 10.02.02 – Languages of CIS (Commonwealth of Independent States)

The most significant publications:

  1. Ақымбек С.Ш. Дауысты дыбыстар тіркесінің мәселелері Баспа ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. №1 (135). Алматы, 2012. 53-55 бб. (in Kaz.)
  2. Ақымбек С.Ш. Мәтінде орфоэпиялық нормаларды іске асырудың әдіс-тәсілдері. «Фонетика ғылымдарының өзекті мәселелері: даму көздері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдар жинағы.  2012. Тіл білімі институты. 300. 38-42 бб. (in Kaz.)
  3. Ақымбек С.Ш. Морфема жігіндегі диссимиляциялық құбылыстар және морфонология. Баспа «Қазақ әдеби тілі: тарихы, қазіргі жайы және кемелденуі» атты республикалық ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция материалдары. Алматы: Арыс баспасы, 2012. 239. 33-37 бб. (in Kaz.)
  4. Ақымбек С.Ш. Латын графикасының әлеуметтік мәселелері. «Халықаралық кеңістіктегі қазақ тілі» (А.Байтұрсынұлы әліпбиінің 100 жылдығына орай) ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Астана, 2012. 112 б. (2012 жылғы 28 қараша) 48-52 бб. (in Kaz.)
  5. Ақымбек С.Ш. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы (Оқу құралы). Алматы: Қазақ университеті, 2013. 178 б. (in Kaz.)